Img

Prastalaw law office

Çfarë bëjmë ne:

Zyra e jurisprudencës Prastalaw vepron në fushën e praktikës ligjore kryesisht, por jo vetëm në:

Konsulencë juridike, hartimin e dokumenteve ligjore, sidomos si kontratat ndërkombëtare, dokumentet e themelimit (memorandumet e shoqërimit dhe statuti) për shoqëritë, shoqatat, sindikatat dhe forma të tjera të asociacionit, konsulencën juridike për çështjet administrative dhe komerciale, përfshirë konsulencën ligjore dhe mbështetjen juridike për hartimin e dokumenteve ligjore për tenderët publikë, ankandin publik, duke përfshirë praktikat e koncesioneve, konsulencën ligjore dhe mbështetjen për praktikat tatimore dhe doganore, bankat, minierat, hidrokarburet dhe ligjet e punës, gjyqet para të gjitha gjykatave të shkallës së parë, gjykatat e apelit të Republikës së Shqipërisë Gjykata e Republikës së Shqipërisë, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë dhe para personave të tjerë juridikë dhe fizikë publikë dhe privatë etj.